Demo image
Demo image
พิธีพระราชทานรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับประชาชนตำบลอมก๋อย
Demo image
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
Demo image
อบต.อมก๋อย จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม [2019-12-25 15:30:30]
จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม [2019-11-05 10:42:21]
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม [2019-07-31 12:15:14]
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย [2019-06-25 15:11:51]
รายงานการประชุมพนักงาน [2019-06-25 14:53:31]
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน [2019-06-25 14:22:52]
ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น และพนักงานจ้าง [2019-06-25 14:21:03]
สถิติผู้มาขอใช้บริการ อบต.อมก๋อย [2019-06-25 14:11:24]
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2019-06-25 10:40:04]
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ [2019-06-25 09:31:58]

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการประชุมสภาสมัย
พิธีพระราชทานรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับประชาชนตำบลอมก๋อย
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ส่วนงานการเกษตร ได้ทำพิ
อบต.อมก๋อย จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดพิธีพระราชทานพระบรม
อบต.อมก๋อยเกมส์ ครั้งที่ ๒๐
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการกีฬาประชา
สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 2562
12 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้การต้อนรับ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์
12 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้การต้อน

พิธีพระราชทานรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับประชาชนตำบลอมก๋อย

×

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

×

อบต.อมก๋อย จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

×

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

×

พิธีพระราชทานรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับประชาชนตำบลอมก๋อย

×

อบต.อมก๋อย จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน

×

อบต.อมก๋อยเกมส์ ครั้งที่ ๒๐

×

สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 2562

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้การต้อนรับ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์

×