Demo image
Demo image
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
Demo image
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
Demo image
โครงการบวชป่า
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง  ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผล
การปฏิบัติราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่ 1 (เงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านยางเปาใต้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 (เงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก

โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการปลูกป่าเพ
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป
โครงการบวชป่า
22 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนิน
โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการป้องกันไฟ
โครงการฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการจัดทำโครง
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
กิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประชุมสภา สมัย

โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

×

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

×

โครงการบวชป่า

×

โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

×

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

×

โครงการบวชป่า

×

โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2564

×

โครงการฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย

×

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

×