Demo image
Demo image
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
Demo image
ต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และส่วนราชการอำเภออมก๋อย นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อมปลัดอาวุโส นางอำพรรณ มาปัน ท
Demo image
Big Cleaning Day
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง  ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผล
การปฏิบัติราชการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประชุมสภาองค์
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ช่วงระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 9 กรกฎาคม 2563 องค์การบริห
ต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และส่วนราชการอำเภออมก๋
ขอเชิญชวน**บุคคลภายในองค์กร**ร่วมกันตอบแบบประเมิน (ITA) 2563
ขอเชิญชวน**บุคคลภายในองค์กร**ร่วมกันตอบแบบประเมิน
ขอเชิญชวน**บุคคลภายนอก**ร่วมตอบแบบประเมิน (ITA) 2563
ขอเชิญชวน**บุคคลภายนอก**ร่วมกันตอบแบบประเมินวัดก
Big Cleaning Day
27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ร่

โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

×

ต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

×

Big Cleaning Day

×

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

×

โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

×

ต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

×

ขอเชิญชวน**บุคคลภายในองค์กร**ร่วมกันตอบแบบประเมิน (ITA) 2563

×

ขอเชิญชวน**บุคคลภายนอก**ร่วมตอบแบบประเมิน (ITA) 2563

×

Big Cleaning Day

×