Demo image
Demo image
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อปท.2561
ขอความร่วมมือผู้ขอรับบริการ (ประชาชนคนทั่วไป) ทุกท่าน เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อปท.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อ
Demo image
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับหมวดทางหลวงการทางอมก๋อย นำโดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ ปลัด หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานองค์กา
Demo image
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-11-01 10:31:41]
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. [2018-11-01 10:03:09]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-10-31 14:42:21]
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2018-10-31 14:12:46]
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 10:40:35]
ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 09:25:43]
ส่งแบบรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [2018-10-30 09:11:39]
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-10-29 15:23:03]
คู่มือสำหรับประชาชน [2018-10-27 12:19:20]
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [2018-10-27 12:14:15]

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับหมวดทางหลวงการท
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จน
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ตลอดเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดอ
ออกหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบต.อมก๋อย รับนโยบายจากผู

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อปท.2561

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

×

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จน

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ตลอดเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

×

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

×

ออกหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

×