Demo image
Demo image
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยแรก ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Demo image
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า
Demo image
โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศ ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:36:47]
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้าย ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:35:48]
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:33:07]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-11-01 10:31:41]
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. [2018-11-01 10:03:09]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-10-31 14:42:21]
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2018-10-31 14:12:46]
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 10:40:35]
ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 09:25:43]
ส่งแบบรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [2018-10-30 09:11:39]

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยแรก ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยทางองค์การ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับ ที่ทำการอำเภออม
วันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน
ขอเชญชวนร่วมให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการรับฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคล

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยแรก ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

×

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า

×

โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562

×

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยแรก ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

×

โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562

×

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า

×

วันเด็กแห่งชาติ

×

ขอเชญชวนร่วมให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎ

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคลื่อนที่

×