Demo image
Demo image
วัดตุงติง
วัดตุงติง (อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงติง) อยู่ในพื้นที่บ้านตุงติง หมู่ 11 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เจดีย์ก่อตั้งขึ้นจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ของพ
Demo image
น้ำตกโป่งดิน
น้ำตกโป่งดิน อยู่ในพื้นที่บ้านยางแก้ว (โป่งดิน) หมู่ที่ 10 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ห่างจากบ้านโป่งดิน (บ้านปากโอ้งโม้ง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถน
Demo image
น้ำตกโป่งดิน
น้ำตกโป่งดิน อยู่ในพื้นที่บ้านยางแก้ว (โป่งดิน) หมู่ที่ 10 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ห่างจากบ้านโป่งดิน (บ้านปากโอ้งโม้ง) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ

กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การ Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอมก๋อย
เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูศูนย์พัฒน
การดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอมก๋อย
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอมก๋อย
ขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้ที่มีความสนใ
ตัวอย่างการเลี้ยงหมูแบบอินทรีย์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอก๋อย
การผลิตพืชมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตทำให้ส่งผล

วัดตุงติง

×

น้ำตกโป่งดิน

×

น้ำตกโป่งดิน

×

กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

×

ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

×

การ Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอมก๋อย

×

การดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอมก๋อย

×

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอมก๋อย

×

ตัวอย่างการเลี้ยงหมูแบบอินทรีย์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอก๋อย

×