Demo image
Demo image
Big Cleaning Day
Demo image
พิธีทำบุญอาคารเรียนใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
Demo image
อบต.อมก๋อย Big Cleaning Day
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง  ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผล
การปฏิบัติราชการ

Big Cleaning Day
27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ร่
กิจกรรมพิธีทำบุญอาคารเรียนใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งจำเริง สังกัด องค์การบริห
Big Cleaning Day
13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดกิ
กิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป
โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโคร
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและกับไฟป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดฝึกอบรมให้ความรู้กา

Big Cleaning Day

×

พิธีทำบุญอาคารเรียนใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

×

อบต.อมก๋อย Big Cleaning Day

×

Big Cleaning Day

×

กิจกรรมพิธีทำบุญอาคารเรียนใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

×

Big Cleaning Day

×

กิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำ

×

โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

×

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและกับไฟป่า

×