Demo image
Demo image
เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
Demo image
โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ
Demo image
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน (ขนาดเล็ก)
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ

เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาเศ
โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการปลูกป่าถา
ทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน (ขนาดเล็ก)
ช่วงวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบร
"กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ 26 เมษายน 2561
"กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหล
ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการจัดงานประเพณี

เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

×

โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ

×

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน (ขนาดเล็ก)

×

เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

×

โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ

×

ทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน (ขนาดเล็ก)

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

×

"กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ 26 เมษายน 2561

×

ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

×