Demo image
Demo image
วันท้องถิ่นไทย
Demo image
สร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2562
Demo image
โครงการวันสตรีสากล
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 62 [2019-02-28 15:44:34]
ประกาศ ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:36:47]
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้าย ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:35:48]
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2562 [2019-02-12 15:33:07]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-11-01 10:31:41]
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. [2018-11-01 10:03:09]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-10-31 14:42:21]
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2018-10-31 14:12:46]
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 10:40:35]
ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 09:25:43]

วันท้องถิ่นไทย
"วันท้องถิ่นไทย" องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดกิจก
โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินการ สร้างฝายชะ
โครงการวันสตรีสากล
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการวันสตรีสา
โครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพตำบลอมก๋อย
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนิ
โครงการอบรมยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์
โครงการอบรมยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์ ในวันที่ 21 กุมภาพ
โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่าประจำหมู่บ้าน
โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่าประจำหมู่บ้าน ในวันที่ 25 กุ

วันท้องถิ่นไทย

×

สร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2562

×

โครงการวันสตรีสากล

×

วันท้องถิ่นไทย

×

โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562

×

โครงการวันสตรีสากล

×

โครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพตำบลอมก๋อย

×

โครงการอบรมยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์

×

โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่าประจำหมู่บ้าน

×