Demo image
Demo image
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
Demo image
กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ 26 เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีท่านายกวัลลภ ปุกยุ พนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการหล
Demo image
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบร
"กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ 26 เมษายน 2561
"กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหล
ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการจัดงานประเพณี
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำเจ้าหน้าที่ ออกฉีดวัค
อบรม ให้ความรู้ สมาชิก อปพร.ตำบลอมก๋อย
9 เมษายน 2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเน
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2561 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

×

กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ ประจำปีงบประมาณ 2561

×

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2561

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

×

"กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ 26 เมษายน 2561

×

ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

×

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

×

อบรม ให้ความรู้ สมาชิก อปพร.ตำบลอมก๋อย

×

ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2561

×