Demo image
Demo image
วันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีท่านประธ
Demo image
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคลื่อนที่
Demo image
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าเยี่ยม ยายแล ยายที่มีความพิการทางความเคลื่อนไหว
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ท่านนายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย พร้อมหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-11-01 10:31:41]
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. [2018-11-01 10:03:09]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-10-31 14:42:21]
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2018-10-31 14:12:46]
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 10:40:35]
ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 09:25:43]
ส่งแบบรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [2018-10-30 09:11:39]
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-10-29 15:23:03]
คู่มือสำหรับประชาชน [2018-10-27 12:19:20]
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [2018-10-27 12:14:15]

วันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน
ขอเชญชวนร่วมให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการรับฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าเยี่ยม ยายแล ยายที่มีความพิการทางความเคลื่อนไหว
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ท่านนายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริห
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดส่งนักกีฬาร่วมแข
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร ข้ารา

วันเด็กแห่งชาติ

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคลื่อนที่

×

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าเยี่ยม ยายแล ยายที่มีความพิการทางความเคลื่อนไหว

×

วันเด็กแห่งชาติ

×

ขอเชญชวนร่วมให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎ

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคลื่อนที่

×

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าเยี่ยม ยายแล ยายที่มีความพิการทางความเคลื่อนไหว

×

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

×

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

×