Demo image
Demo image
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับหมวดทางหลวงการทางอมก๋อย นำโดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ ปลัด หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานองค์กา
Demo image
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
Demo image
การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ขอ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-11-01 10:31:41]
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. [2018-11-01 10:03:09]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-10-31 14:42:21]
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2018-10-31 14:12:46]
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 10:40:35]
ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-10-30 09:25:43]
ส่งแบบรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [2018-10-30 09:11:39]
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-10-29 15:23:03]
คู่มือสำหรับประชาชน [2018-10-27 12:19:20]
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [2018-10-27 12:14:15]

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับหมวดทางหลวงการท
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จน
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ตลอดเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดอ
ออกหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบต.อมก๋อย รับนโยบายจากผู

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

×

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

×

การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ขอ

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จน

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป

×

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ตลอดเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

×

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

×

ออกหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

×