Demo image
Demo image
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกี
Demo image
สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล
สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เจ้าหน้าที่ส่วนกองช่าง ได้นำเจ้
Demo image
โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด
โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริการส่วนตำบลอมก๋อย งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด ดำเนินโครงการค่ายคุณ
Demo image
ต้อนรับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ
ต้อนรับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยได้ให้การรับรองการจัดประชุมท้
Demo image
ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร
ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย พร้อมด้วยค
Demo image
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา 5 - 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงาน ได้น้อมนำเทียนพรรษาถวายแด่พระภิกษุส
Demo image
ซ่อมแซมถนนชำรุด
???? ซ่อมแซมถนนชำรุด ช่วงระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เข้าซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่มีสภาพชำรุดจากสภาพฝนตกหนัก ทำให้เส้น
Demo image
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำข้าวแต๋นและข้างแคบ
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำข้าวแต๋นและข้างแคบ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยกลุ่มสตรีแม่บ้า
Demo image
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำชุมชน
Demo image
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง  ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผล
การปฏิบัติราชการ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ
สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล
สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่
โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด
โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 256
ต้อนรับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ
ต้อนรับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงให
ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร
ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริห
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา 5 - 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

×

สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล

×

โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด

×

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

×

สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล

×

โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด

×

ต้อนรับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ

×

ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร

×

ถวายเทียนพรรษา

×