โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564

            แผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ตามข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาของดิน ตรวจวัดสภาพความเป็นกรด–ด่างของดิน การพัฒนาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ หลังฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูการเพาะปลูกในห้วงถัดไป

วัตถุประสงค์

1. ให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาของดิน ตรวจวัดสภาพความเป็นกรด–ด่างของดิน การพัฒนาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรจะสามารถใช้ทรัพยากรดินที่มีคุณภาพเพื่อการเพาะปลูก ส่งผลดีในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลอมก๋อย จำนวน 20 หมู่บ้านๆละ 30 คน

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai