ข้างบน
เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานการเงิน

  กำหนดเวลาปิดรับบัญชีรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย   รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ( กรกฏาคม - กันยายน 2566 )   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2566   รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   รายงานตรวจสอบทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดที่ 30 กันยายน 2565   ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง จัดตั้งศูนย์จัดแสดง ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจำหน่ายและกระจายสินค้า ประจำตำบลอมก๋อย

 • 75 อ่านแล้ว
 • 26-09-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

 • 67 อ่านแล้ว
 • 26-09-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดตั้งศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น ประจำตำบลอมก๋อย

 • 72 อ่านแล้ว
 • 26-09-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการเก็บขน คัดแยกขยะแต่ละประเภท

 • 143 อ่านแล้ว
 • 19-07-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 • 134 อ่านแล้ว
 • 18-07-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

3-07-2566

โครงการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

3-07-2566

โครงการบูรณาการ

3-07-2566

โครงการจัดซื้อไฟกิ่งโซล่าเซลล์

30-08-2565

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

27-04-2566

ฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย

2022-08-04

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวน่าสนใจในจังหวัด

4-09-2565

เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

4-09-2565

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2565

4-09-2565

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Chiangmai Gastronomy Tourism

4-09-2565

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่


ดูข่าวน่าสนใจในจังหวัดทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • 12-10-2566 ลงเมื่อ
 • 47 อ่านแล้ว
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
 • 11-10-2566 ลงเมื่อ
 • 52 อ่านแล้ว
ประกาศเรื่องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
 • 11-10-2566 ลงเมื่อ
 • 48 อ่านแล้ว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2566
 • 2-10-2566 ลงเมื่อ
 • 60 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จำนวน 1 โครงการ
 • 27-09-2566 ลงเมื่อ
 • 58 อ่านแล้ว
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จำนวน 1 โครงการ
 • 13-09-2566 ลงเมื่อ
 • 89 อ่านแล้ว

ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 • 2019-06-17 ลงเมื่อ
 • 406 อ่านแล้ว
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
 • 2022-08-15 ลงเมื่อ
 • 381 อ่านแล้ว

ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด 


รายงานการเงิน

กำหนดเวลาปิดรับบัญชีรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

 • 47 อ่านแล้ว
 • 7-11-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 72 อ่านแล้ว
 • 12-10-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ( กรกฏาคม - กันยายน 2566 )

 • 63 อ่านแล้ว
 • 12-11-3109 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ( ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2566

 • 802 อ่านแล้ว
 • 12-07-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

 • 857 อ่านแล้ว
 • 27-04-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูรายงานการเงินทั้งหมด 


รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง

 • 102 อ่านแล้ว
 • 29-06-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

 • 128 อ่านแล้ว
 • 23-06-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

วารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

 • 369 อ่านแล้ว
 • 2022-08-05 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์

 • 356 อ่านแล้ว
 • 2022-05-25 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

วารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

 • 331 อ่านแล้ว
 • 2022-04-29 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูรายงานผลการปฏิบัติราชการทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

แบบคำร้อง ขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์ ( รถไถ )

 • 23/03/15 ลงเมื่อ
 • 181 ดาวน์โหลด

แบบคำขอ ร้องทุกข์ร้องเรียน

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 188 ดาวน์โหลด

แบบคำร้องทั่วไป

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 187 ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนรถยนต์ส่วนกลาง

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 176 ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 172 ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 180 ดาวน์โหลด

ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

ผู้เยี่ยมชม

44359