ข้างบน


วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา (Chiangmai Gastronomy Tourism) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านอาหารพื้นถิ่น และเพิ่มช่องทางในการจัดแสดงอาหารพื้นถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้านอาหาร สร้างโอกาสการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ