ข้างบน


แอบพลิเคชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อการเข้าถึงสิทธิ บริการที่ประชาชนในพื้นที่
เข้าถึงได้โดยง่าย และการรับทราบความเคลื่อนไหวของการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ