ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยจึงได้จัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปีปี (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.omkoi.go.th