ข้างบน


วันที่ 2 กันยายน 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2565 เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสได้รู้จักโลกอาชีพ ลักษณะการทำงานการประกอบอาชีพที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ว่างงานและนายจ้างสถานประกอบการ ได้เข้าทำงานตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่