คณะกรรมการบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อยประกอบด้วย
1.ที่ปรึกษา
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
4. เกษตรอำเภออมก๋อย
2.คณะกรรมการบริการศูนย์ฯ
1. นายชันชัย แสนใจอิ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย   ประธานกรรมการ
2.  นายเน่งพะ โป๊ะทู  กำนันตำบลอมก๋อย   รองประธานกรรมการ
3. นายจะเร ชอบหัตถกรรม   ผู้แทนชุมชนบ้านสบอมแฮด รองประธานกรรมการ
4. นายสหชัย ชัยสมร    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย  กรรมการ
5. นางอุษณีย์ ถิ่นเจริญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย  กรรมการ
6. นายสายทอง ใจตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย    กรรมการ
7. นายนิพนธ์ มีแฮ ผู้แทนชุมชนบ้านยางเปา  กรรมการ
8. นายเฉลิมพงษ์ พัฒนาศาสตร์สกุล  ผู้แทนชุมชนบ้านตุงลอย    กรรมการ
9. นายสุวรรณ ดีแฮ ผู้ใหญ่บ้านตุงลอย กรรมการ
10. นายนริศ สมุจันทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย กรรมการ
11. นางจันทร์ฉาย ใจตา    ผู้แทนกลุ่มสตรีบ้านตุงลอย กรรมการ
12. นายปิกุ ค้ำจุนสวรรค์    ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
13. นายทัศนาพงษ์ พัฒนาพงพี ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
14. เกษตรอำเภอ เกษตรอำเภออมก๋อย  กรรมการ
15. สิบโทประสงค์ สมคำหล้า   นักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย  กรรมการ
16. นายศุภฤกษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย   กรรมการ/เลขานุการ
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
1. ด้านบริหารจัดการศูนย์ฯ
1.1. การจัดทำข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการบริการจัดการศูนย์
1.2 การกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้แก่ การพิจารณากิจกรรม/โครงการ การวางแผนการปฏิบัติงาน และติดตามผล
1.3 การกระตุ้นผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน และติดตามผล
1.4 การวางแผนการปฏิบัติงานศูนย์ฯ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ การ ดูแลสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ฯลฯ
1.5 การประสานงานจัดหางบประมาณและบริหารจัดการการเงินทุนของศูนย์ฯ (ในกรณีที่มีเงินทุน)
1.6 การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น จัดคนไว้บริการเกษตรในแต่ละวัน ดูแลสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ฯลฯ
2. ด้านการจัดกิจกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร
2.1 การจัดทำข้อมูลประจำตำบล
- สำรวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง
- ร่วมกับเจ้าหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของตำบล
- สรุปผลข้อมูลและบริการข้อมูลแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดการถ่ายทอดความรู้
- หาความต้องการด้านการฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน หรือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
- คัดเลือกและพัฒนาจุดสาธิต และวิทยากรเกษตรกร
- จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เช่น การฝึกอบรม ดูงาน แปลงสาธิต ฯลฯ
2.3 การสนับสนุนการจัดทำวิสาหกิจชุมชน (ร่วมกันผลิต รวมกันจำหน่าย)
2.4 การเตือนภัย แจ้งการเตือนภัยให้แก่ชุมชน ให้เฝ้าระวังและแจ้งข่าวให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบทราบเหตุ ผิดปกติ หรือภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช สัตว์ ประมง และภัยเศรษฐกิจอื่นๆ
2.5 การสนับสนุนการสร้างการพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านกลุ่มผลิต กลุ่มแปรรูป เครือข่าย การตลาดหรือองค์กรในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านประชาสัมพันธ์
3.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทุกกิจกรรมของศูนย์ฯให้ประชาชนรับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ทางหอกระจายข่าว นิทรรรศการ จัดกิจกรรม ฯลฯ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai