คณะกรรมการบริหารศูนย์

ที่ปรึกษา
 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
4. เกษตรอำเภออมก๋อยคณะกรรมการบริการศูนย์ฯ

 

1. นายชันชัย แสนใจอิ 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
ประธานกรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
ประธานกรรมการ
2. นายเน่งพะ โป๊ะทู 
 
กำนันตำบลอมก๋อย 
 
รองประธานกรรมการ
3. นายจะเร ชอบหัตถกรรม 
 
ผู้แทนชุมชนบ้านสบอมแฮด
 
รองประธานกรรมการ
4. นายสหชัย ชัยสมร 
 
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
 
กรรมการ
5. นางอุษณีย์ ถิ่นเจริญ 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
 
กรรมการ
6. นายสายทอง ใจตา 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
 
กรรมการ
7. นายนิพนธ์ มีแฮ
 
ผู้แทนชุมชนบ้านยางเปา 
 
กรรมการ
8. นายเฉลิมพงษ์ พัฒนาศาสตร์สกุล 
 
ผู้แทนชุมชนบ้านตุงลอย 
 
กรรมการ
9. นายสุวรรณ ดีแฮ
 
ผู้ใหญ่บ้านตุงลอย
 
กรรมการ
10. นายนริศ สมุจันทร์
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
 
กรรมการ
11. นางจันทร์ฉาย ใจตา 
 
ผู้แทนกลุ่มสตรีบ้านตุงลอย
 
กรรมการ
12. นายปิกุ ค้ำจุนสวรรค์ 
 
ผู้แทนชุมชน 
 
กรรมการ
 
13. นายทัศนาพงษ์ พัฒนาพงพี
 
ผู้แทนชุมชน 
 
กรรมการ
14. เกษตรอำเภอ
 
เกษตรอำเภออมก๋อย 
 
กรรมการ
15. สิบโทประสงค์ สมคำหล้า 
 
นักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
 
กรรมการ
16. นายศุภฤกษ์
 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 
 
กรรมการ/เลขานุการ
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai