ประวัติของศูนย์

 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อยจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2542โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2547 ได้มีการถ่ายโอนศูนย์ฯ มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย มีที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 18 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 16 คน ในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ด้านบริหารจัดการศูนย์ฯ เช่น การกำหนดให้มีการประชุมประจำทุกเดือน การวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

2. ด้านการจัดกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ในการจัดทำข้อมูลประจำตำบล การจัดการถ่ายทอดความรู้ การเตือนภัย การสนับสนุนการสร้างการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ภายในตำบลอมก๋อย

3. ด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทุกกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้กับประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai