แหล่งเรียนรู้

จุดเรียนรู้ที่ 1 เป็นศูนย์รวมข้อมูลการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะนำแนวทางการดำเนิน ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
จุดเรียนรู้ที่ 2 แปลงสาธิตการทำเกษตรเกษตรทฤษฏีใหม่ การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกมะนาวในบ่อ มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน พืชผักสวนครัวสมุนไพร และบ้านตัวอย่างของชนเผ่ากระเหรี่ยง
จุดเรียนรู้ที่ 3 จุดเรียนรู้การระบบน้ำอัจฉริยะ
จุดเรียนรู้ที่ 4 ฐานน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรป้องกันกาจัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช การผลิตเพื่อใช้ภายในศูนย์ฯ และแจกให้เกษตรกรที่สนใจ
จุดเรียนรู้ที่ 5 ฐานการทำปุ๋ยหมัก การใช้พืชปุ๋ยสด
จุดเรียนรู้ที่ 6 ฐานการทำแก๊สชีวมวลจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
จุดเรียนรู้ที่ 7 ฐานผลิตน้ำส้มควันไม้ จุดเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก
จุดเรียนรู้ที่ 8 ฐานผลิตน้ำส้มควันไม้ การผลิตเพื่อใช้ภายในศูนย์ฯ และแจกให้เกษตรกรที่สนใจ
จุดเรียนรู้ที่ 9 ฐานจุดเรียนรู้การปลูกพืชไฮโดโปรนิค
จุดเรียนรู้ที่ 10 ฐานการเพาะเห็ด
จุดเรียนรู้ที่ 11 ฐานผลิตน้ำส้มควันไม้ จุดเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai