วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย
เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์วางแผน และการบริหารจัดการแผนพัฒนาด้านการเกษตรภายในตำบลอมก๋อย เป็นสถานที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรภายในตำบลอมก๋อยและกลุ่มเกษตรกรภายนอกตำบลอมก๋อยตลอดจนศูนย์ฯ ยังมีความพร้อมในการใช้ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทั้ง พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ เช่น แปลงสาธิตเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียง และฐานการเรียนรู้

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai