วัตถุประสงค์

         ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนางานด้านการเกษตรในระดับตำบล โดยมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับเกษตรกร พร้อมทั้งแกนนำ กลุ่มอาชีพ ทั้งภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ จำนวน ๑๕ คน มีการประชุมเพื่อพบปะปรึกษาหารือ เดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ภายในศูนย์บริการฯ จำเป็นที่ต้องมีอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นที่ให้ความรู้ทางวิชาการและเป็นที่เก็บเอกสารข้อมูล ป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล สื่อส่งเสริมความรู้ โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านการเกษตรที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการวางแผนให้เกิดกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีกิจกรรมหรือจุดสาธิตการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการเกษตร อาทิ การปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์

            จากหลักการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์และสามารถพึ่งพาตนเองได้ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จึงได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การกระตุ้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อปรับแนวคิดแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจในการทำการเกษตรให้มีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

            ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๘ (๑) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  (๕) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์และ(๗)บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

             ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย  จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลอมก๋อย เพื่อให้งานการบริหารงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอมก๋อย  มีการขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มรูปแบบสามารถรองรับงานที่ได้รับการถ่ายโอนและดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  ทั้งด้านการประชุมของคณะกรรมการศูนย์บริการฯ การส่งเสริมอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนภารกิจต่างๆ ในความรับผิดชอบและดูแลของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเป็นการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรที่มีประโยชน์ที่สามารถเป็นผลอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนโดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  

วัตถุประสงค์

         1. ขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอมก๋อย  ให้ เข้มแข็ง อันได้แก่ การปรับปรุง เพิ่มเติม ขยายกิจกรรม และการกำหนดกิจกรรมใหม่

         2.ขยายเครือข่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอมก๋อย ไปยังหน่วยงาน หรือชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

         1. ปรับปรุง เพิ่มเติม ขยายกิจกรรม และการกำหนดกิจกรรมใหม่ภายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอมก๋อย ให้เข้มแข็ง

          2.ขยายเครือข่ายศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอมก๋อย ไปยังหน่วยงาน หรือชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai