โครงการฝายชะลอน้ำ ตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2564

              ในช่วงฤดูฝนราษฎรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จะประสบกับปัญหาฝนตกหนักกระแสน้ำชะล้างหน้าดินเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงและเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปีแนวทางและการป้องกันที่จะช่วยลดความสูญเสียจากปัญหาดังกล่าวนั้นคือการสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยชะลอการไหลของกระแสน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำได้เป็นอย่างดีอิกทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำยังช่วยกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค แก่ประชาชนในฤดูแล้ง และสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

วัตถุประสงค์          

              1 เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินผืนป่าบริเวณโดยรอบปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

              2 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ              

              3 เพื่อกักเก็บรักษาน้ำไว้ใช้บริโภคของชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้

เป้าหมายของโครงการ

                    ด้านปริมาณ  สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลอมก๋อย ไม่น้อยกว่า 20 จุด

          ด้านคุณภาพ บริเวณพื้นที่สร้างฝายสามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินผืนป่าบริเวณโดยรอบ เก็บกักน้ำเพื่อให้สัตว์ป่าใช้ดื่มกินและรักษาน้ำไว้ใช้บริโภคของชุมชน                   

ระยะเวลาดำเนินการ

              เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สถานที่ดำเนินการ             

             บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18,บ้านทุ่งจำเริง หมู่ที่ 3,บ้านยางเปา หมู่ที่ 2,บ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่ 1 และบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            - องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ           

            1. เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินผืนป่าบริเวณโดยรอบ

            2. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งน้ำของสัตว์ป่าได้ดื่มกิน

            3. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            4. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai