ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวะมวลประจำตำบลอมก๋อย

                  สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวะมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยเป็นตำบลต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวะมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนให้เป็นที่รู้จักเพื่อช่วยลดปัญหาการเผาในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai