คณะกรรมการศูนย์ศึกษาดูงาน

                       การศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เรื่องการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เตาเผาถ่านแบบไร้ควัน การผลิตแก๊สจากแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงาน หรือการจัดการขยะชีวมวลในพื้นที่วิทยาลัยฯ เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาการใช้งานจริงของการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในวิทยาลัยฯ เป็นเพื่อแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้กับครัวเรือน การเกษตร และอาชีพต่าง ๆ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai