โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ห้วงวันที่14-25 กุมภาพันธ์ 2565 งานเกษตร อบต.อมก๋อย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดในพืช ระเบียบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เป้าหมาคือประชาชนในพื้นที่ตำบลอมก๋อย จำนวน 20 หมู่บ้านๆละ 30 คน โดยมีเกษตรอำเภออมก๋อยและปศุสัตว์อำเภออมก๋อย วิทยากร

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai