ข้างบน

 
  เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 พรบ.โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ส.๒๕๐๘ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 คำร้องทะเบียนพาณิชย์ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 คู่มือการปฏิบัติงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๔๒ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประกาศ ก.อตบ.จ.เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 แบบคำร้องเรื่องระบบน้ำประปา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 แบบขอใช้สถานที่ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนรถยนต์ส่วนกลาง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 แบบคำร้องทั่วไป Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 แบบคำขอ ร้องทุกข์ร้องเรียน Download รายละเอียดเพิ่มเติม