ข้างบน

 
  ���������������������������������

ลำดับ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรในพื้นที่ปลูกกาแฟพันธ์อาราบีก้า รายละเอียดเพิ่มเติม
2 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรในพื้นที่ปลูกกาแฟพันธ์อาราบีก้า รายละเอียดเพิ่มเติม
3 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรในพื้นที่ปลูกกาแฟพันธ์อาราบีก้า รายละเอียดเพิ่มเติม
4 สถานที่ท่องเที่ยวดอยพุย รายละเอียดเพิ่มเติม
5 สถานที่ท่องเที่ยวดอยพุย รายละเอียดเพิ่มเติม
6 สถานที่ท่องเที่ยวดอยพุย รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
8 โครงการศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจชุมชนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
9 โครงการศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจชุมชนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
11 โครงการทำแนวกันไฟป่าชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
12 โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าเพื่อลดหมอกควันไฟป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
14 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอัน รายละเอียดเพิ่มเติม
15 กรมทรัพยากกรธรณี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เส รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
17 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอมก๋อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
19 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา รายละเอียดเพิ่มเติม
20 การประชาคมแบบประชารัฐในระดับภาครวมทั้งตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
21 นาขั้นบรรได รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ รายละเอียดเพิ่มเติม
23 โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
26 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุมชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
27 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
28 ประชุมระดับตำบล 2562-2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ประชุมสภา อบต.อมก๋อย สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
30 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน รายละเอียดเพิ่มเติม
31 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียดเพิ่มเติม
32 โครงการปกป้องสถาบัน ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
33 แปลงทดลองการปลูกหนอไม้ฝรั่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ตัวอย่างการเลี้ยงหมูแบบอินทรีย์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
36 การดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
37 การ Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
38 ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
39 กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
40 กีฬาอบต.อมก๋อยเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
41 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนิน ดำเนินโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
42 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
43 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน รายละเอียดเพิ่มเติม
44 อบต.อมก๋อยจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
45 การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
46 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ออกสำรวจบ่อบาดาล รายละเอียดเพิ่มเติม
47 การมอบกระเบื้องมุงหลังคา ให้ผู้ประสบภัย รายละเอียดเพิ่มเติม
48 ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
49 อบรม ให้ความรู้ สมาชิก อปพร.ตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
50 ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
51 ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
52 \"กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านยองแหละ 26 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
53 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
54 ทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน (ขนาดเล็ก) รายละเอียดเพิ่มเติม
55 โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดเพิ่มเติม
56 เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน รายละเอียดเพิ่มเติม
57 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
58 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 /2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
59 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยได้เยี่ยมชมวิทยาลัยพัฒนา รายละเอียดเพิ่มเติม
60 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายละเอียดเพิ่มเติม
61 โครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง รายละเอียดเพิ่มเติม
62 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
63 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม
64 กิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รายละเอียดเพิ่มเติม
65 ดำเนินโครงการสืบชะตาแม่น้ำและบวชป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
66 โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือน รายละเอียดเพิ่มเติม
67 โครงการเสริมสร้างชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
68 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รายละเอียดเพิ่มเติม
69 โครงการรณรงค์และป้องโรคติดต่อต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
70 การจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ขอ รายละเอียดเพิ่มเติม
71 กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
72 ออกหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
73 กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
74 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ตลอดเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
75 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป รายละเอียดเพิ่มเติม
76 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จน รายละเอียดเพิ่มเติม
77 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
78 กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
79 กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
80 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าเยี่ยม ยายแล ยายที่มีความพิการทางความเคลื่อนไหว รายละเอียดเพิ่มเติม
81 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคลื่อนที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
82 ขอเชญชวนร่วมให้ความเห็นร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎ รายละเอียดเพิ่มเติม
83 วันเด็กแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
84 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
85 โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
86 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยแรก ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
87 โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่าประจำหมู่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
88 โครงการอบรมยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม
89 โครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
90 โครงการวันสตรีสากล รายละเอียดเพิ่มเติม
91 โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
92 วันท้องถิ่นไทย รายละเอียดเพิ่มเติม
93 ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
94 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ( 64 พรร รายละเอียดเพิ่มเติม
95 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
96 โครงการสืบสานสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทย รายละเอียดเพิ่มเติม
97 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตำบลอมก๋อย กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
98 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราช รายละเอียดเพิ่มเติม
99 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
100 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน รายละเอียดเพิ่มเติม
101 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดเพิ่มเติม
102 โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รายละเอียดเพิ่มเติม
103 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
104 โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม
105 พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
106 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
107 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดเพิ่มเติม
108 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รายละเอียดเพิ่มเติม
109 โครงการครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง รายละเอียดเพิ่มเติม
110 โครงการสืบชะตาแม่น้ำและบวชป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
111 โครงการขยะรีไซเคิล รายละเอียดเพิ่มเติม
112 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้การต้อนรับ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
113 สืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
114 อบต.อมก๋อยเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ รายละเอียดเพิ่มเติม
115 อบต.อมก๋อย จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน รายละเอียดเพิ่มเติม
116 พิธีพระราชทานรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับประชาชนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
117 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งปร รายละเอียดเพิ่มเติม
119 อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
120 ฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
121 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและกับไฟป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
122 โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม
123 กิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
124 Big Cleaning Day รายละเอียดเพิ่มเติม
125 กิจกรรมพิธีทำบุญอาคารเรียนใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี รายละเอียดเพิ่มเติม
126 Big Cleaning Day รายละเอียดเพิ่มเติม
127 ขอเชิญชวน**บุคคลภายนอก**ร่วมตอบแบบประเมิน (ITA) 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
128 ขอเชิญชวน**บุคคลภายในองค์กร**ร่วมกันตอบแบบประเมิน (ITA) 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
129 ต้อนรับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
130 โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รายละเอียดเพิ่มเติม
131 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
132 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการร รายละเอียดเพิ่มเติม
133 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
134 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รายละเอียดเพิ่มเติม
135 จิตอาสาภัยพิบัติ รายละเอียดเพิ่มเติม
136 กิจกรรมบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร รายละเอียดเพิ่มเติม
137 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติม
138 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดเพิ่มเติม
139 โครงการลดหมอกควันไฟป่าหลักสูตร การจัดการมลพิษสำหรับภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเช รายละเอียดเพิ่มเติม
140 อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
141 การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
142 โครงการฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
143 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ รายละเอียดเพิ่มเติม
144 โครงการฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
145 โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
146 โครงการบวชป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
147 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
148 โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว รายละเอียดเพิ่มเติม
149 ประกาศ กกต.จ.เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.อม รายละเอียดเพิ่มเติม
150 กิจกรรมจิตอาสา\"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" รายละเอียดเพิ่มเติม
151 ซ่อมแซมเสียงตามสาย รายละเอียดเพิ่มเติม
152 ประชุมหาแนวทางเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหา รายละเอียดเพิ่มเติม
153 เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก รายละเอียดเพิ่มเติม
154 รับมอบห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งจำเริง รายละเอียดเพิ่มเติม
155 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 รายละเอียดเพิ่มเติม
156 กิจกรรม อบต.อมก๋อย มีนาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
157 ให้กำลังใจผู้ติดเชื้อโควิด รายละเอียดเพิ่มเติม
158 โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย รายละเอียดเพิ่มเติม
159 มอบถุงยังชีพผู้ติดเชื้อโควิด รายละเอียดเพิ่มเติม
160 โครงการบวชป่า รายละเอียดเพิ่มเติม
161 มอบกระเบื้องผู้ประสบภัย รายละเอียดเพิ่มเติม
162 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด รายละเอียดเพิ่มเติม
163 อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
164 โครงการอบรมประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
165 มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบภัย รายละเอียดเพิ่มเติม
166 หนึ่งอำเภอ หนึ่งศพด. ต้นแบบบริหารจัดการที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติม
167 สำรวจที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ รายละเอียดเพิ่มเติม
168 จัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
169 สตรีดีเด่น รายละเอียดเพิ่มเติม
170 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
171 ฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
172 การประชุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
173 ซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟส่องสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) รายละเอียดเพิ่มเติม
174 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
175 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
176 จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย รายละเอียดเพิ่มเติม
177 งานช่วยเหลือบรรเทาป้องกันสาธารณภัย รายละเอียดเพิ่มเติม
178 ซ่อมแซมระบบไฟสเมิร์ฟน้ำบาดาล รายละเอียดเพิ่มเติม
179 ประชุมช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
180 กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี รายละเอียดเพิ่มเติม
181 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและผู้นำชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม
182 ซ่อมแซมถนนชำรุด รายละเอียดเพิ่มเติม
183 ถวายเทียนพรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม
184 ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม
185 ต้อนรับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ รายละเอียดเพิ่มเติม
186 โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด รายละเอียดเพิ่มเติม
187 สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล รายละเอียดเพิ่มเติม
188 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียดเพิ่มเติม