ข้างบน

 
  1

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ ? ๒๕๖๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 รายงานประชุมสภา 2558 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 แผนการดำเนินงาน 2558 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 กระบวนการบริการตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนำตบลอมก๋อย ประจำปีงลประมาณ ๒๕๕๙ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ประกาศ แผนการการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อคุณภาพการให้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการต่อคุณภาพการให้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 รายงานประจำปี ๒๕๕๙ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 คู่มือสำหรับประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุดีเปรสชั่นบริเวณจีนใต้ตอนบน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประชาสัมพันธ์การบริการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประชาสัมพันธ์การบริการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2560 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 โครงสร้างหน่วยงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 อำนาจหน้าที่ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 คู่มือสำหรับประชาชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ส่งแบบรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
37 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. Download รายละเอียดเพิ่มเติม
38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
39 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
40 ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้าย ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
41 ประกาศ ให้เจ้าของร้านค้า บ้านเช่า ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
42 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 62 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
43 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
44 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
45 ประกาศโครงสร้างหน่วยงานฯ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
46 ประกาศเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใส่ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
47 ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
48 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
49 รายงานขอซื้อขอจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
50 ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านแม่ต๋อม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
51 ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้าง ศพด.บ้านทุ่งจำเริง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
52 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ศพด.บ้านทุ่งจำเริง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
53 ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านแม่ต๋อม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
54 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานพนักงานส่วนท้องถิ่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
55 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานพนักงานจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
56 รายงานผลการดำเนินกงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2562 ระหว่าง เดือน ต.ค.2561 - มี.ค.2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
57 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
58 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
59 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
60 สถิติผู้มาขอใช้บริการ อบต.อมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
61 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น และพนักงานจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
62 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
63 รายงานการประชุมพนักงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
64 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
65 จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
66 จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
67 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
68 จดหมายข่าว มกราคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
69 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
70 ขดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
71 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
72 ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด รุกล้ำทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
73 แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ (อบต.อมก๋อย) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
74 แบบตอบรับวารสาร (ออนไลน์) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
75 วารสารรายงายผลการดำเนินงานประจำปี 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
76 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยปฏิบัติราชการ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
77 ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
79 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
80 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
81 ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
82 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
83 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
84 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
85 ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
86 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
87 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
88 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย ๓ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
89 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
90 ประกาศ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย ๔ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
91 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
92 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
93 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย ๔ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
94 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
95 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
96 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
97 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการักษาาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
98 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
99 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
100 สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
101 ประกาศเรียกประชุมสภาและประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
102 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯและประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
103 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯและประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
104 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯและประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
105 คำสั่งแบ่งงาน อบต.อมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
106 คำสั่งแบ่งงาน สำนักงานปลัด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
107 คำสั่งแบ่งงาน กองคลัง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
108 คำสั่งแบ่งงาน กองการศึกษาและวัฒนธรรมฯ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
109 คำสั่งแบ่งงาน กองช่าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
110 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
111 โครงการครอบครัวอบอุ่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
112 โครงการสงเคราะห์เด็กกำพร้าหรือเด็กถูกทอดทิ้ง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
113 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพผู้สูงอาย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
114 โครงการนวัตกรรมเพื่อ สุขภาพ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
115 นวิตวิถี ชม ชิม ช้อป Download รายละเอียดเพิ่มเติม
116 นวัตวิถชุมชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
117 มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
118 มอบของสาธารณูปโภค ให้ผู้ประสบอัคคีภัย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
119 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
120 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
121 ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กแรกเกิด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
122 นโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
123 นโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Download รายละเอียดเพิ่มเติม
124 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
125 เข้าเยี่ยม ยายแล ที่มีความพิการทางความเคลื่อนไหว Download รายละเอียดเพิ่มเติม
126 โครงการอบรมยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
127 โครงการลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพต าบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
128 โครงการวันสตรีสากล ประจ าปีงบประมาณ 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
129 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดหมอกควันไฟ ประจ าปี 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
130 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
131 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
132 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
133 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
134 การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
135 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
136 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
137 ขอเรียนเชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
138 ขอเรียนเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลอมก๋อย เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
139 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์บริหารส่วนตำบลอมก๋อย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชนเข้ารับฟังการประชุมภา พ.ศ.๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
140 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
141 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
142 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก ม.5ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
143 จดหมายข่าว กิจกรรมการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
144 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ถนนคอนกรีต บ้านแม่ต๋อมใต้ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
145 ประกาศผู้ชนะราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ระมีด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
146 ประกาศ เรื่อง รับโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ่างขาง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
148 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกะเบอะดิน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านแม่อ่างขาง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
150 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กำปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
151 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
152 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
153 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล Download รายละเอียดเพิ่มเติม
154 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
155 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
156 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
157 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบับคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
158 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
159 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบัยที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
160 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
161 ระเบียบกระทรวงหหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download รายละเอียดเพิ่มเติม
162 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประจำปี ๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
163 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยทีี่ ๑ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
164 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยทีี่ ๒ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
165 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยทีี่ ๓ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
166 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยทีี่ ๔ ครั้งที่ ๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
167 ขอส่งประกาศ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
168 ขอส่งประกาศ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
169 ขอส่งประกาศ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
170 ขอส่งประกาศ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
171 เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
172 เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
173 เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
174 เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
175 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
176 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
177 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
178 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
179 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
180 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
181 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
182 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
183 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
184 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
185 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
186 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
187 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
188 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
189 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
190 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
191 รายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
192 รายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
193 รายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
194 รายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
195 รายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
196 ประกาศ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
197 ประกาศ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
198 ประกาศ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
199 ประกาศ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
200 ประกาศ รับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
201 ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
202 ประชาสัมพันธ์หลักณฑ์ และอัตราภาษี ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
203 ประกาศบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
204 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
205 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเขตตำบลอมก๋อย ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
206 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
207 ประกาศแบบบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
208 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
209 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
210 โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
211 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
212 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
213 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
214 โครงการสายใยรัก ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
215 รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
216 รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (LTC 2563) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
217 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
218 รายชื่อผู้สูงอายุแยกตามหมู่บ้าน ปีงบ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
219 ลานกีฬา สนามกีฬา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
220 ประชาสัมพันธ์มาตรการตามแผนพัฒนาบุคคล Download รายละเอียดเพิ่มเติม
221 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
222 กิจกรรม Big Cleanning Day ป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
223 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
224 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก ประจำปี ๒๕๖๓ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
225 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลสุขภาพในตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
226 โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
227 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Download รายละเอียดเพิ่มเติม
228 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
229 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คศล)โดยแบ่งจุดก่อสร้างออกเป็น 3 จุด บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล) บ้านตุงติง หมู่ที่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล) บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล) บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 16 (เงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านขุน หทู่ที่ 20 ผเงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
234 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 (งบเหลือจ่าย) โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายถนน (คสล.) บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่ที่ 5 (งบเหลือจ่าย) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
236 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 (จ่ายขาด) โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 (จ่ายขาด) โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านยางเปาใต้ หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด) โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 (เงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านยางเปาใต้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านเหล่ามะฟัก หมู่ที่ 1 (เงินสะสม) โดยวิธีคัดเลือก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
245 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปํนหนังสือ ประจำไตมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
246 ประกาศ ผอ.กต.อบต.อมก๋อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.อมก๋อย และ นายก อบต.อมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
247 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
248 ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
249 ประกาส เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
250 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
252 ประกาศ ผอ.กต.อบต.อมก๋อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.อมก๋อย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (เขต 6) บ้านแม่อ่างขาง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
253 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยองแหละ หมุ่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
254 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
255 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
256 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
257 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
258 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
259 ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
261 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน (คสล.) บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
262 ประกาศผู้ชนดการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
263 รายงานความพึงพอใจการให้บริการ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพาน (คสล.) บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
265 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download รายละเอียดเพิ่มเติม
266 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download รายละเอียดเพิ่มเติม
267 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
268 ให้ใช้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
269 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
270 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยางแก้ว หมู่่ที่ ๑๐ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
272 สรุปกิจกรรม \"ขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)\" Download รายละเอียดเพิ่มเติม
273 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยางแก้ว หมุ่ที่ 10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
274 การประเมินความเสี่ยง 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
275 รายงานสรุปการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
276 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
277 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
278 สรุปสถิติผู้ขอใช้บริการ ต.ค.2564 - มี.ค.2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
279 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
280 ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 / 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
281 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
282 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
283 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
284 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
285 ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตุงติง หมู่ที่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
286 จดหมายข่าวการดำเนินงานประจำดือน มกราคม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
287 กิจกรรมอบรมป้องกันและดับไฟป่า Download รายละเอียดเพิ่มเติม
288 กิจกรรมการอบรม ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย แนวทางและการปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหาร Download รายละเอียดเพิ่มเติม
289 กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านตุงติง หมู่ที่ 11 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
292 ประกาศ กำหนดสมัยประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
293 ขอส่งประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
294 ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
295 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
296 ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลอมก๋อย ๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
297 รายงานประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
298 รายงานประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
299 รายงานประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่๒/๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
300 รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
301 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
302 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
303 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
304 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
305 แหล่งท่องเที่ยวตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
306 แหล่งที่พักตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
307 คำสั่ง อบต.อมก๋อย เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
308 รายงานผลการฝึกอบรม Download รายละเอียดเพิ่มเติม
309 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นการมีส่วมร่วมของประชาชนในการปฎิบัติราชการ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
310 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อแผ่นพับ ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
311 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อการปฏิบัติงานอาสาบริบาล Download รายละเอียดเพิ่มเติม
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
314 วารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
315 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
316 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก่อย ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
319 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่ที่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
320 ติดตามเราได้ที่ Google Play แอบพลิเคชั่น : อบต อมก๋อย รายละเอียดเพิ่มเติม
321 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ รายละเอียดเพิ่มเติม