ข้างบน

 
  2

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ปี 2558 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประกาศจ้างเหมาอาหารเด็ก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3,4,10 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และก่อสร้างถนนคสล. Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3,4,10 ครั้งที่ 2 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.อมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประกาศสอบราคา สะพาน หมู่ที่ 8 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประกาศสอบราคาระบบประปาภูเขา Download รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง OVER LEY ครั้งที่ 2 บ้านตุงลอย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
11 สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบอมแฮด Download รายละเอียดเพิ่มเติม
12 สอบราคาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋อมใต้ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
15 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาปูนดง หมู่ ๑๖ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
17 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงติง หมู่ ๑๑ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 16 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาปูนดง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๘ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร่างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยองกือ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคนอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่ที่ 5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งจำเริง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 2563 (ไตรมาสที่ 2) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
27 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะหินหลวง ม.19 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
28 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมโครงหลังคา ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูตรไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อฯ ด้วยวิธ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะหินหลวง ม.19 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ต๋อมใต้ ม.5 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
32 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านแม่ต๋อมใต้ ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ประากศผลชนะการจัดซ์้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านกะเบอะดิน ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านกะเบอะดิน ม.12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
37 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) EMR จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
38 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
39 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
40 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 จุด และโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 จุด บ้านแม่ต๋อมใต้ ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
41 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ๑ จุด และขยายถนน คสล.๑ จุด หมู่ 5 แม่ต๋อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
42 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งจำเริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
43 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตุงลอย ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
44 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 1 จุด และโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 1 จุด บ้านแม่ต๋อมใต้ ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-b Download รายละเอียดเพิ่มเติม
45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งจำเริง ( เงินสะสม ) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
46 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซ่มถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ.ผาปูนดง ม.16 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
47 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ.ตุงลอย ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
48 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
49 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ ม.15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
50 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ.แม่ระมีด ม.17 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
51 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 2 จุด บ้านยองแหละ ม.15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
52 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 1 จุด และโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 1 จุด บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท Download รายละเอียดเพิ่มเติม
53 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ระมีด ม.17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
54 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ม.17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
55 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ม.15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
56 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ม.15 (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) บ้านกะเบอะดิน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
58 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านยองกือ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
60 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
61 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ยกเลิกประกาศคัดเลือกจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ด (คสล) บ้านยองกือ ม.8 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
62 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านยองกือ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านใหม่ดินแดง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
64 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองกือ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
65 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
66 ประกาศ อบต.อมก๋อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านยองกือ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (E-bidding) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรืองประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรืองประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรืองประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรืองประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรืองประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรืองประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรืองประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
74 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมุ่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
75 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยองแหละ หมุ่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
76 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยองแหละ หมุ่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
77 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยองแหละ หมุ่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองแหละ หมู่ที่ 15 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
79 ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
80 ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
81 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
83 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสะพาน (คสล.) บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (ต.ค.2564 - มี.ค.2565) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
92 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 Download รายละเอียดเพิ่มเติม