ข้างบน

 
  5

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 รายงานประจำปี 2558 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2560 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
3 รายงานประจำปี 2560 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ประชะสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
5 วารสารรายงายผลการดำเนินงานประจำปี 2562 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
6 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
7 วารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
8 รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
9 วารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 Download รายละเอียดเพิ่มเติม