ข้างบน

 
  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download