ข้างบน

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท (ITA) 2566

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 043 การดำเนินการติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
2 043 การดำเนินการติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
3 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
4 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download
5 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม Download
6 039 ประมวลจริยธรรมมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download
7 039 ประมวลจริยธรรมมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download
8 039 ประมวลจริยธรรมมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download
9 038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก Download
10 038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน
11 037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Download
12 037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
13 036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Download
14 035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
15 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Download
16 033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรก Download
17 033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 12 เดือน
18 032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Download
19 031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Download
20 030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Download
21 030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Download
22 029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
23 028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
24 027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
25 026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Download
26 025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
27 024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
28 024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
29 023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
30 022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Download
31 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก Download
32 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 12 เดือน
33 020 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Download
34 019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Download
35 018 E-Service Download
36 017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
37 016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Download
38 015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ Download
39 014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Download
40 013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Download
41 012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Download
42 012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน
43 011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี Download
44 010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Download
45 09 Social Network Download
46 08 Q&A Download
47 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ Download
48 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Download
49 05 ข้อมูลการติดต่อ Download
50 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Download
51 03 อำนาจหน้าที่ Download
52 02 ข้อมูลผู้บริหาร Download
53 01 โครงสร้าง Download
54 022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Download
55 030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Download
56 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม Download
57 024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
58 026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Download
59 037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน Download
60 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download