ข้างบน

 
  ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 Download
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 Download
3 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Download
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 Download
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 Download
6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 Download
8 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 Download
9 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 Download
10 พระราชบัญญัติภาษีโรางเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 Download
12 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2532และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
13 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
14 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 Download
15 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 Download
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา 2547ถึง2548 Download
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 Download
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 Download
19 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง Download
20 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 Download
21 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 Download
22 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 Download
23 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 Download
24 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
25 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร Download
26 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8-2560 Download
27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนม้องถิ่น พ.ศ.2541 Download
28 ระเบียบว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 Download
29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 Download
30 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น Download