ข้างบน

 
  ร้องเรียน ร้องทุกข์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ Download
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน Download
3 ทะเบียนรับ ร้องทุกข์ร้องเรียน Download
4 แจ้งผลการดำเนินการ ร้องทุกข์ร้องเรียน Download
5 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 Download
6 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ไตรมาสที่ 2 Download
7 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ไตรมาสที่ 3 Download
8 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน ไตรมาสที่ 4 Download
9 รายงานผลช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน Download
10 ประกาศ เรื่องช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน Download