ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการออกประชาคมเคลื่อนที่ สอบถามความต้องประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง และได้มีการ ให้บริการประชาชน ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน การมอบเมล็ดพันธุ์พันธุ์ และการให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูง ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและเด็กแรกเกิด อีกทั้งมีการให้ความรู้ข้อกฏหมายทางราชการกับประชาชน ตลอดจนมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยมีแผนปฏิบัติออกทำการประชาเคลื่อนที่ ดังนี้ 3 ม.ค. บ้านแม่อ่างขาง บ้านกะเบอะดิน บ้านยองกือ 7 ม.ค. 62 บ้านยางแก้ว บ้านทุ่งจำเริง บ้านใหม่ดินแดง 8 ม.ค. 62 บ้านแม่ต๋อมบน บ้านแม่ต๋อม บ้านตุงลอย 9 ม.ค. 62 บ้านยางเปาเหนือ บ้านยางเปาใต้ บ้านสบอมแฮด 15 ม.ค. 62 บ้านขุน บ้านตุงติง บ้านมะหินหลวง 16 ม.ค. 62 บ้านผาปูน บ้านผาปูนดง บ้านเหล่ามะฟัก 17 ม.ค. 62 บ้านยองแหละ บ้านแม่ระมีด