ข้างบน


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ภายใน ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตามเว็บไซต์ http://www.dla.go.th/pub/survey256005.jsp หรือ เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/