ข้างบน


โครงการสร้างฝายชะลอ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดทำโครงการฝายชะลอน้ำ ในวันที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลอมก๋อย โดยการกักเก็บน้ำใช้กล่องเคเบี้ยน ในการเก็บน้ำ โดยให้แต่ละชุมชนจัดฝายชะลอน้ำระดับชุมชน ในทั่งถึงในพื้นที่ตำบลอมก๋อย โดยมีท่านรองณัฐพงษ์ พงศ์ไพรร่มเย็น เป็นประธานเปิดโครงการ และส่วนราชการอื่นเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้