ข้างบน


โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่าประจำหมู่บ้าน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยจัดการอบรมให้ความรู้ ให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้แก่ผู้นำชุมชน ส.อบต. สมาชิกอปพร. และ อสม.ในพื้นที้ตำบลอมก๋อย ถึงแนวทางไปปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดย วิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย และท่านนายอำเภอศิวะ ธมิกานนท์ ได้มามอบนโยบาย มาตรการการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควันในเขตอำเภออมก๋อย อีกทั้งมอบป้ายรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน