ข้างบน


โครงการอบรมยุวเกษตรและอาสาปศุสัตว์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง มาตรการแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิทยากรจาก ปศุสัตว์อำเภออมก๋อย และแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขั้นตอนการรายงานความเสียหายทางด้านเกษตรกรรม และการลงระบบสมาร์ทฟาร์ม โดยวิทยากรจากเกษตรอำเภออมก๋อย