ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีการมอบเกียรติบัติสตรี ผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติตำบลอมก๋อย ผู้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืองานส่วนรวม งานสังคม มาด้วยดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ สาขา สตรีนักบริหารดีเด่น 1. นางพรพรรณ ผ่องศรีผล 2. นางอุษณีย์ ถิ่นเจริญ สาขา สตรีผู้ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนดีเด่น 1. นางสุดา ฝนชุ่มฉ่ำ 2. นางวราภรณ์ วงศ์โสตถิไกร สาขา สตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 1.นางบัวถิน เสถียรคง 2. นางเหมย คำแดง สาขา สตรีดีเด่นด้านศาสนาส่งเสริมการเกษตร 1. นางมือมูล กฤดีกา 2. นางวันเพ็ญ ก้านต่อดอก สาขา สตรีอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 1. นางวัชราภรณ์ ตรัยหล้า 2. นางคือด่วย ปู่เงิน