ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินการ สร้างฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ท่าน้ำบ้านเหล่ามะฝัก โดยมีประชาชน นักเรียน เข้าร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ โดยการใช้กระสอบบรรจุทราย เพื่อกั้นเป็นแนว ไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และสร้างระะบบนิเวศน์ให้แหล่งต้นน้ำอุดมสมบูรณ์