ข้างบน


"วันท้องถิ่นไทย" องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดยท่านนายกวัลลถ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลอมก๋อย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ท่านนายกวัลลภ ปุกยุ นำอ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกับชุมชนบ้านเหล่ามะฝัก