ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ไว้ที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยและที่เว็บไซต์ (www.omkoi.go.th) พร้อมทั้งได้จัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ตำบลอมก๋อย โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งสามารถแจ้งได้ทางเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร, เว็บไซต์ในช่อง “ร้องทุกข์ชาวบ้าน” และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)