ข้างบน


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ วัดความดัน เบาหวาน ตรวจวัดสายตา ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย