ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน โดยคณะผุ้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้กล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นรับการการบรรยายในเรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ด้วยการถมดินรุกรังถนนหลุมบ่อ เส้นทางบ้านสบอมแฮด จนถึง บ้านเหล่ามะฟัก เพื่อการสัญจรของประชนเป็นไปด้วยความสะดวก