ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการออกพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในช่วงระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่ตำบลอมก๋อย ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน ท่านใดมีสุนัขและแมว ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถขอรับวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ฝ่ายงานสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ