ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการออกพ่นหมอกควันเพื่อลดจำนวนยุงลายในชุมชน สถานศึกษา วัด โบสถ์คริส พร้อมกันนี้ได้แจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายในแหล่งน้ำขัง ในภาชนะต่างๆ ให้กับชาวบ้าน สถานศึกษา วัด และโบสถ์คริส ทั้ง 20 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลอมก๋อย ช่วงระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2562