ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการสืบชะตาแม่น้ำและบวชป่า ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ หมู่บ้านโป่งดิน-ยางแก้ว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านโป่งดิน-ยางแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านยางแก้ว หน่วยจัดการป่าไม้บ้านปางโอ้งโม้ง เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ผ้าบังสุกุล และกิจกรรมบวชป่าในเขตป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ บ้านโป่งดิน- ยางแก้ว