ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 25 -27 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินโครงการขยะรีไซเคิล โดยมีกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องประเภทของขยะ สถานการณ์ขยะในพื้นที่อมก๋อย และยโยบายจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องเชียงใหม่จังหวัดสะอาด อีกทั้งกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้คัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อการลดขยะต้นทาง ไม้ให้ปลายทางขยะล้นชุมชน โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอมก๋อย ดำเนินการอบรมในหมู่บ้านทุ่งจำเริง บ้านตุงลอย และบ้านแม่ต๋อม