ข้างบน


12 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้การต้อนรับ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 แห่ง ท้องถิ่นอำเภออมก๋อย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย