ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีญัตติเพื่อพิจารณาในการจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง 20 หมู่บ้าน ในตำบลอมก๋อย โดยมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) และโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน