ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินการ โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอมก๋อย โดยมีการจัดทำประชาคม สอบถามถึงความต้องการชุมชน เพื่อนำข้อมูลความต้องการของชุมชน มาจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และแผนยุทธศาสตร์ อีกทั้งมีการให้ความรู้ข้อระเบียบข้อกฏหมาย อาทิ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้ประชาชนได้เพาะปลูกในครัวเรือน และโครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว โดยมีการมอบผ้าห่มให้ครัวเรือน ละ 1 ผืน ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการสำรวจ และสุดท้ายชี้แจงการสอบถามของประชาชนในการปฏิบัติงานทางราชการ