ข้างบน


21 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน สมาชิสภา ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 23 คนเข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยาย จากวิทยากรทางมหาลัยฯ ในเรื่องการใช้พลังงานทดแทนโซลาเซลล์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรื่องการใช้เศษเถ้าถ่านนำมาใช้เป็นพลังานถ่านอัดแท่น และกิจกรรมภาคปฏิบัติในการถ่านอัดแท่น เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน