ข้างบน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งจำเริง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญอาคารเรียนใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีท่านายวัลลภ ปุกยุ เป็นประธานเปิดอาคาร และจ่าสิบเอกสมศักดิ์ สมพงษ์ กล่าวรายงานพร้อมผู้นำชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งจำเริง และคณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อสบทบทุนก่อสร้างโรงอาหารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งจำเริง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดสรร จากเงินงบประมาณ ปี 2562 จำนวนเงิน 530,000 บาท จากนั้นได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมโรงอาหารและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมกันในครั้งนี้