ข้างบน


27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยท่านนายกวัลลภ ปุกยุ ได้มอบหมายให้ท่านปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทำความสะอาดจุดรับรองประชาชน อาคารห้องประชุม ห้องทำงานผู้บริหาร และห้องแต่ละส่วนงาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผสมในการทำความสะอาด อีกทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารสำนักงานและรอบอาคารสำนักอย่าง รวมอาคารอื่น เพื่อให้สถานที่ราชการเป็นแหล่งปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมสำหรับรองรับประชาชน