ข้างบน


ขอเชิญชวน**บุคคลภายในองค์กร**ร่วมกันตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563 โดยการสแกน QR Code หรือ เข้าที่ลิ้งค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/iit/p6uwtf