ข้างบน


กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามที่กำหนดสมัยประชุมสมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยและเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างให้สมาชิกสภาฯ และรวมถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิค-๑๙