ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ. ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงาน.อบต. และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลอมก๋อยจำนวน 60 คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการร้อยใจรักษ์ หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 47/2563 ณ ศูนย์โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน. ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่